Data: top rated online casinos

Henry Dikabarkan Jadi Pengganti The Profesor

BERITA BOLA - Pèlatih Timnas Bèlgia, Robèrto Martinèz mèndorong Thièrry Hènry untuk mènjadi suksèsor Arsènè Wèngèr di Arsènal. Martinèz pèrcaya Hènry sudah mèmiliki pèngalaman dan kèmampuan yang tèpat untuk mèlatih tim sèkalibèr Arsènal. Arsènal