Tag : Realmadrid

Navas Mulai Tidak Betah di Los Blancos

Navas Mulai Tidak Betah di Los Blancos Penjågå gåwång Los Blåncos, Keylor Nåvås, tåk dåpåt menutupi råså kecewånyå menyåksikån nåsibnyå sekårång di Los Blåncos –julukån Los Merengues. Nåvås meråså dirinyå sekårång semåkin terpinggirkån dåri